NovelBaltic #R079

Interreg Baltijas Jūras reģiona projekts "NovelBaltic" #R079

 • Tirgus virzīti autentiski nekoksnes meža produkti no Baltijas jūras reģiona
 • Palielināts tirgus potenciāls autentisku un kvalitatīvu nekoksnes meža produktu eksportam no Baltijas jūras reģiona

Projekta mērķis ir uzlabot nekoksnes meža produktu (NMP) inovāciju ieviešanu tirgū, pamatojoties uz uzlabotu pētniecības un attīstības infrastruktūru, kas saistīta ar autentiskumu un kvalitāti, kā arī pētniecības un attīstības kapacitātes pastiprinātu izmantošanu.

Projekta rezultātā produktu kvalitātes un autentiskuma pierādīšanas metodes MVU varēs izmantot kvalitatīvu vai augstākās kvalitātes produktu pierādījumam. Tiks veikti tehniski-ekonomiskie aprēķini, izvērtējot pieejamo tehnoloģisko līmeni, kas palīdzētu MVU plānot nepieciešamos ražošanas apjomus. Projekts varēs palīdzēt NMP uzņēmējdarbības izaugsmei: vairāk NMP izejmateriālu varētu tikt attīrīti līdz augstākas kvalitātes līmenim autentisku produktu iegūšanai vietējā līmenī, kas radītu arī papildus darba iespējas. NMP uzņēmējdarbības iespējas Baltijas jūras reģionā un NMP inovāciju ieviešana tirgū atsevišķās Ķīnas un Āzijas jomās uzlabotos, pateicoties izstrādāto autentiskuma un kvalitātes demonstrēšanas metožu izmantošanai.

Projekta kopējais budžets: EUR 1,9 mlj.

Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda līdzfinansējums: EUR 1.4 mlj.

Norvēģijas līdzfinansējums: EUR 0,06 mlj.

Projekta ilgums: 1/2019 – 6/2021

Projekta vadošais partneris: Oulu Universitāte, Somija.

Projekta partneri: SIA "Silv EXPO", Latvijas Universitāte, Centria University of Applied Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuanian Research Center for Agriculture and Forestry/Institute of Horticulture, Aalto university, Tartu Science Park, The Finnish Forest Centre

Vairāk informācijas par NovelBaltic var atrast projekta vadošā partnera mājas lapā:

https://tki.centria.fi/hanke/novelbaltic/1956

liaa

Projekta mērķis ir:

Izpētīt savvaļas un kultivētu mežu un purvu ogu (Vaccinium ģints) ekstraktvielu sastāvu, izmantojot videi draudzīgas bioloģiski aktīvo vielu bezsolventu un CO2 superkritiskā stāvokļa ekstrakcijas metodes, un veikt padziļinātu ekstraktvielu farmakoloģiskās aktivitātes izpēti ar in vitro metodēm, lai iegūtu biofarmācijā un biomedicīnā izmantojamas vielas un izstrādātu inovatīvus veselības veicināšanas produktus.

Sīkāka informācija par projektu un tā īstenošanu atrodama šeit: https://www.lu.lv/berriespro/

Žurnālā "Innovation" variet izlasīt rakstu par to, kā mūsu projekta ietvaros Latvijas mežos un purvos augušo ogu spēku plānots izmantot līdz pēdējai pilītei, no pārtikas ražošanas procesā pāri palikušajām spiedpaliekām iegūstot vielas veselību veicinošu uztura bagātinātāju ražošanai.

Žurnāla raksts: Pages_from_innovation_2_LV_NEW_26.02_small_SilvEXPO.pdf

Žurnālu variet skatīt šeit: https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/innovation

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Universitāte un SIA "Silv EXPO"

Sadarbības iestāde: CFLA

liaa

Pētījums ir sekmīgi noslēgts.

 • Galvenais sasniegtais rezultāts:
  • Izpētīta poliprenolu liposomu kapsulu drošība un efektivitāte uz sportistiem-amatieriem.
 • Galvenie secinājumi:
  • Poliprenolu lietošana uzlabo skābekļa uzņemšanu un izmantošanu slodzes laikā, ko apstiprina veloergometrijas testā iegūtie rezultāti. Šīs izmaiņas pirms un pēc poliprenolu lietošanas un to atšķirības starp poliprenolu lietotāju un kontroles grupu ir statistiski ticamas.
  • Asins analīzēs netika konstatētas ar poliprenolu lietošanu saistītas izmaiņas. Jāuzsver, ka pētījuma laikā nevienam no dalībniekiem netika konstatēts palielināts un/vai pazemināts eritrocītu un/vai hemoglobīna līmenis asinīs, kā arī nebija nozīmīgu izmaiņu (normas robežās) pirms un pēc poliprenolu lietošanas, izņemot kopējo D vitamīna līmeni, kas kritās visiem respondentiem pētījuma gaitā, saistībā ar saules trūkumu tumšajos rudens/ziemas mēnešos.
 • Ietekme nozarē -
  • projekta gaitā izpētīts unikāls nanotehnoloģisks produkts, kas satur dabas vielas no skujām. Produkts ir ar augstu komercializācijas un eksporta potenciālu, jo šāda tipa produktu tirgus segments nav piesātināts. Izstrādātā produkta ražošanas tehnoloģija ir konkurētspējīga Eiropas inovatīvu produktu izstrādes līmenī.

Projekta rezultāti ir nopublicēti žurnālos Intrinsic Activity un European Journal of Sport Medicine:

Plakane, L., Vanaga, I., Plakane, L., Muceniece, R., Klētnieks, U., Jansone, B. Development of novel polyprenol based food supplement and its safety and efficacy in well-­trained amateur athletes. Eur J Sport Med., 2018; 5 (Suppl. 2), 47

Plakane, L., Vanaga, I., Plakane, L., Muceniece, R., Klētnieks, U. (ICP2017). Polyprenol-rich product “SuperCell HEPA” improves efficiency of oxygen use in well-trained amateur floorball players. Intrinsic Activity, 2017; 5 (Suppl. 2): A2.43 doi:10.25006/IA.5.S2-A2.43

Projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiks īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakšjomā – “Viedie materiāli”

Finansējuma saņēmējs: SIA “VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS”

Sadarbības iestāde: CFLA

liaa

Pētījums ir sekmīgi noslēgts.

 • Sasniegtie rezultāti:
  • Izgatavots jauns tehnoloģijas protokols poliprenolu multilamerālu liposomu iestrādei mīksto želatīna kapsulu apvalkā
  • Izgatavota poliprenolu liposomu mīkstā želatīna kapsulu pilotsērija – 7000 kapsulas
  • Izpētītas poliprenolu liposomu fizikāli-ķīmiskās īpašības (izmēri, morfoloģija, šķīdība, iestrādes efektivitāte).
 • Galvenie secinājumi:
  • 80% skuju poliprenolu MLV liposomas ir sekmīgi iestrādātas mīkstā želatīna kapsulās ar sekojošu formulāciju (neizmantojot plastifikatoru): “PHOSAL 40 IP” – 470 mg (tā sastāvā fosfatidilholīns – 188 mg), želatīns, glicerīns (mitrumuzturētājs), Sibīrijas baltegles (Abies sibirica) skuju ekstrakts – 30 mg (kas satur poliprenolus – 22,5 mg), dzelzs oksīds (krāsviela).
 • Ietekme uz īstenotāju:
  • projekta rezultāta ir izstrādāta pilnīgi jauna poliprenolu liposomu kapsulu iegūšanas tehnoloģija, kas kalpos kā pamats jaunu nanotehnoloģisku uztura bagātinātāju izstrādei un ražošanai, kā arī dabas vielu popularitātes un iedarbības efektivitātes uzlabošanai.
 • Projekta rezultāti ir prezentēti starptautiskā zinātniskā konferencē un nopublicēti žurnālā Intrinsic Activity:

Vanaga, I., Klētnieks, U., Plakane, L., Plakane, L., Muceniece, R., Jansone, B. Development of polyprenol proliposomes. 75th Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, February 24, 2017.

Vanaga, I., Gubernator, J., Kletnieks, U., Plakane, L., Plakane, L., Muceniece, R., Jansone, B. (ICP2017). Physico-chemical characterization of polyprenol-loaded liposomes. Intrinsic Activity, 2017; 5 (Suppl. 2): A2.32. doi:10.25006/IA.5.S2-A2.32

 • Projektā izstrādātā produkta tehnoloģija ir patentēta: Vanaga, I., Rateniece, A., Kletnieks, U. Uztura bagātinātājs muskuļu spēka un slodzes tolerances uzlabošanai. Latvijas Patents Nr. LV 15 338 B. 17.04.2018.

Projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiks īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakšjomā – “Viedie materiāli”

Finansējuma saņēmējs: SIA “VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS”

Sadarbības iestāde: CFLA

liaa

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētā Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija uz Astanu, Kazahstānu norisinājās Latvijas – Kazahstānas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos 6.sēdes ietvaros 2016. gada 12.-14. oktobrī.

Projekts īstenots saskaņā ar Silv EXPO SIA un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 21.07.2016. noslēgto līgumu Nr.SKV-L-2016/609 par atbalsta saņemšanu projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Tirdzniecības misijas laikā par poliprenolu izmantošanu, kā papildus terapijas līdzekli onkoloģijas pacientiem, kuri saņem staru terapiju, informēti un ieinteresēti ražošanas uzņēmumi un zinātniskie institūti. Kā arī noskaidrotas iespējas iesaistīt studentus un zinātniskos darbiniekus poliprenolu popularizēšanā un papildus izpēte jonizējošā starojuma ietekmes novēršanai.

liaa
liaa

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” un VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 05.aprīlī noslēgtā līguma Nr. L-KC-11-0001 par projekta „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” īstenošanu ietvaros.

Pētījuma mērķis bija izvērtēt Baltijas izcelsmes augu bioaktīvo vielu iedarbību uz metālsaturošo ķīmijterapijas preparātu izraisīto blakņu mazināšanu vai novēršanu, nosakot dažādu dabas ekstraktu bioloģisko efektivitāti in vitro un in vivo modeļos.

Pētījumu veikšanai tika izmantoti 4 augu ekstrakti: skujkoku poliprenoli, karotenoīdu pasta, smiltsērkšķa dzinumu ekstrakts, nātrija hlorofilīna ekstrakts.

Tika veikti atsevišķi pētījumi par :

 • augu ekstraktu antioksidatīvās darbības mehānismu ietekmi uz brīvo radikāļu saistīšanas spējām “in vitro”
 • augu ekstraktu ietekmi uz organisma antioksidatīvās kapacitātes (AOC) uzlabošanu atkarībā no ekstraktu ievadīšanas veida (“per os” vai “intraperitoneāli”) un to spēju samazināt oksidatīvā stresa (OS) līmeni organismā.

Iegūtās jaunās zināšanas tiks izmantotas, lai izstrādātu potenciālās jauna dabas vielu preparāta formulācijas, kas ilgtermiņā varētu būt par pamatu, lai radītu un ieviestu inovatīvus hepatoprotektorus (uztura bagātinātājus), kas būtu pielietojami ķīmijterapijas pacientiem.

erafliaaliaa

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” un VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 05.aprīlī noslēgtā līguma Nr. L-KC-11-0001 par projekta „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” īstenošanu ietvaros.

Pētījuma mērķis - atrast inovatīvu veidu kā ar augu poliprenoliem mazināt vai novērst statīnu izraisītos blakusefektus, izpētot augu poliprenolu lomu statīnu izraisīto miopātiju samazināšanā in vivo modeļos, kā arī poliprenolu efektus multiplās sklerozes un kognīcijas pētījumu modeļos žurkām.

Tika veikti atsevišķi pētījumi par:

 • poliprenolu bioloģiski aktīvo devu diapazona un ievadīšanas ilguma izpēti “in vivo” testos, novērojot vispārējo dzīvnieku uzvedību atvērtā lauka (open field) testā,
 • augu poliprenolu iedarbību uz cilvēka aknu šūnu līniju HepG2 un poliprenolu protektīvās īpašības statīnu toksicitātes modelī “in vitro”,
 • poliprenolu ietekmi uz pacientiem ar statīnu izraisītu miopātiju vai aknu bojājumiem un citām blaknēm.

Pētījuma rezultāti sniegtu jaunas zināšanas tālāko pētījumu virzienu attīstīšanai, lai nākotnē atrastu inovatīvu veidu, kā mazināt vai novērst statīnu blakus efektus un zinātniski pamatotu poliprenolu medicīnisko efektu spektru.

erafliaaliaa

Pētījums realizēts starp LAĶĪFA un VA "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" noslēgtā līguma Nr. L-KAP-12-0005 par projekta ”Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski – tehnoloģiskās infrasturktūras metodi” īstenošanu ietvaros.

Pētījuma mērķis - radīt oriģinālu medicīnas ierīci (lozengi), izmantojot inovatīvas izejvielas (tai skaitā ražotās Latvijā) un modernākos tehnoloģiskos risinājumus - pievienojot mukoadhezīvus polimērus un mitruma uzturētājus lozenges bāzei.

Pētījuma gaitā tika izstrādāta pilotsērija pretsaaukstēšanās lozengei, kas satur no priežu un egļu skujām iegūto izejvielu silbiolu. Izmantojot Latvijā ražotās izejvielas, tiktu veicināta vietējā ražošana, savukārt, eksporta tirgos ES nodrošinātu ilgtermiņa konkurētspēju, jo produkta izejvielu unikālā ražošanas tehnoloģija, Latvijas dabas resursu izmantošana un plānotā jaunā produkta patentēšana sarežģīs līdzīgu produktu vai kopiju rašanos.

erafliaa
liaaliaa

Pētījums realizēts starp SIA ”Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” un VA "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" 11.04.2011. noslēgtā līguma Nr. L-KC-11-0005 par projekta ”Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” īstenošanu ietvaros.

Pētījuma gaitā tika izpētīti augu poliprenolu, kas ir endogeno doliholu un doliholfosfāta biosintēzes avots organismā, satura sezonālās izmaiņas Latvijas parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) zalenī un izstrādāta poliprenolu iegūšanas tehnoloģijas optimizācija. Egles skuju izoprēnspirtu bioloģiskās aktivitātes izpēte netika veikta, jo pētījums tika noslēgts ar pirmo aktivitāti un otrā daļa netika uzsākta.

erafliaa